Miesięczne archiwum: Grudzień 2013

Promieniowanie w atmosferze

Należy pamiętać, że wraz z wysokością maleje ciśnienie. Promieniowanie w atmosferze. Najważniejszym źródłem ciepła na Ziemi jest promieniowanie sło- neczne, które rozchodzi się w przestrzeni w postaci„^JUgJgkftrpma^ gnetycznych. W widmie promieniowania słonecznego ze względu na ilość energii największy udział ma promieniowanie widzialne (47%], reszta przypada na promieniowanie podczerwone. (44%) i ultrafioletowe (9%T7 I^roniieniowanie słoneczne składa się w 99% z promieniowania. krótkofalowego, natomiast promieniowanie, .długofalowe jest wysyłane,przez Ziemię i jej atmosferę w przestrzeń międzypla-netarną. Promieniowanie słoneczne ulega osłabieniu podczas prze-chodzenia przez atmosferę, znaczna jego część jest pochłaniana, rozpraszana, odbijana.i zamieniana na~energię cieplną, tak że do powierzchni Ziemi dociera około 50% promieniowania, jakie dociera do górnej granicy-atmosfery. Ziemia wypromieniowuje tyle energii cieplnej, ile pochłonęła. Stosunek ilości promieniowania odbitego do

Czytaj dalej

Odwzorowania walcowe

Odwzorowania walcowe powstają poprzez rzutowa-nie obrazu kuli ziemskiej. Bardzo istotną cechą odwzorowań jest,wzrost zniekształceń wraz z oddalaniem sie-od-punktu lub okręgu styczności.

Ostatnią grupą odwzorowań są odwzorowania umowne, które nie powstają na bazie konstrukcji geometrycznej, a są umownym ukła-dem linii siatki kartograficznej powstałym na podstawie matema-

Czytaj dalej

Aktywni zawodowo

-60 lub 64 lat, zależnie od płci i przyjętej w danym kraju klasyfikacji. Aktywni zawodowo, to wszyscy uznani za pracującychJ bezrobotni poszulurfą^p^ zaWódówo^w~ogolńej

llczbleTudności jest na ogół wyższy w krajach wysoko rozwiniętych, wynika to zarówno z wyższej aktywności zawodowej mieszkańców, jak i bardziej rozbudowanego rynku pracy, stwarzającego większe możliwości zatrudnienia. Kraje ubogie charakteryzuje na ogół wyso- kie bezrobocie…Należy jednali zwrócić uwagę na fakt, że statystyki zatrudnienia zazwyczaj nie obejmują osób zatrudnionych nielegalnie ani też zatrudnianych niezgodnie z prawem dzieci.

Czytaj dalej

Minerały cz. 2

wulkaniczne, ropa.nafto wa, gaz ziemny, burszty.oJ opal, są nazywane ciałami bezpostaciowymi-inaczej amorficznymi.

Minerały mogą powstawać wskutek krzepnięcia magmy, mogą wytrącać się z roztworów krążących w skałach czy też z wody morskiej oraz w wyniku procesów wietrzenia lub przeobrażeń zachodzących pod wpływem wysokiej temperatury i wysokiego ciśnienia w istniejących już skałach.

Czytaj dalej

Czynniki lokalizacji przemysłu

Pod pojęciem przemysł, rozumiemy dział produkcji materialnej zajmujący się eksploatacją i przetwarzaniem bogactw naturalnych w celu dostosowania ich dla potrzeb człowieka. Definicja ta zakłada istnienie dwóch zasadniczych działów przemysłu – wydobywczego

i przetwórczego. Należy jednak nadmienić, że wielu autorów wyodrębnia górnictwo jako osobny dział gospodarki i nie uznaje terminu przemysł wydobywczy.

Czytaj dalej

Pojęcie ludności

ci_ i młodzieży w ogólnej liczbie Judnojcj (zwykle rzędu 20-30%), podczas gdy w krajach rozwijających się jest on bardzo wysoki i może sięgać nawet 50%. Inną cechą charakterystyczną dla struktury wiekowej krajów wysoko rozwiniętych jest tzw. zjawisko starzenia się społeczeństw – czyli rosnący udział ludności w wieku Dopfodukeyf-‚ _nym, wynika to zarówno z wydłużenia się średniego czasu~3ługóści -Życia ludzkiego^jaki-z.mąlejącego przyrostu naturalnego. W krajach- ubogich udział starszych roczników w ogólnej liczbie ludności jest natomiast stosunkowo niewielki, dlatego mówimy o istnieniu dwóch

Czytaj dalej

Typy fizjonomiczne miast

Układ przestrzenny miasta, a więc przebieg ulic, rozmieszczenie placów, budynków i obszarów zieleni, jak również dominujący styl architektoniczny, to wypadkowa czynników przyrodniczych i antro-pogenicznych. Inaczej wszak wyglądają miasta, których początki sięgają czasów antycznych (tzw. miasta na założeniu historycznym), inaczej zaś współczesne miasta przemysłowe. Stąd też rozróżniamy dwa typy miast – historyczne i współczesne.

Czytaj dalej

ZSRR

ZSRR do grupy krajów wysoko rozwiniętych, co w tej chwili nie jest już tak oczywiste. Ekstensywny charakter rolnictwa i niska wydajność pracy w dużych gospodarstwach rolnych uczyniły ze Związku Radzieckiego jednego z największych importerów żywności. Po rozpadzie imperium powstał szereg państw o zróżnicowanym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego i silnie zróżnicowanym potencjale przyrodniczym. Zdecydowanie w najlepszej sytuacji, mimo pogłębiającego się kryzysu ekonomicznego, są państwa dysponujące rozległymi obszarami pól uprawnych i pastwisk – Rosja, Ukraina i Białoruś. Jednak dokładną ocenę stanu wyżywienia ludności utrudnia fragmentaryczność i mała wiarygodność danych statystycznych (w przeszłości powszechne było ich fałszowanie dla celów propagandowych) .

Czytaj dalej

Dane o działalności zawodowej

Dane o działalności zawodowej podano zgodnie z przyjętą przez ONZ klasyfikacją ISIC w praktyce stosuje się wiele różnych klasyfikacji. Dlatego dane pojawiające się w opracowaniach statystycznych poszczególnych krajów mogą być zawyżone lub zaniżone względem przedstawionych powyżej .

Sektor I – Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, myśliwstwo i przemysł wydobywczy (górnictwo). Sektor II – Przemysł przetwórczy i budownictwo. Sektor III – Handel i usługi.

Czytaj dalej

Układ Słoneczny

Układ Słoneczny oprócz Słońca i planet obejmuje planetoidy, komety i pył kosmiczny. Obecnie znanych jest ponad 5000 planetoid (największa z nich – Ceres – ma średnicę 914 km), oraz ok. 750 komet. a – lat.

względem budowy planety różnią się od siebie. Pierwsze cztery pla-nety: Merkury, Wenus, Ziemiami Mars, mają .podobną budowę^z metalicznym jądrem i skalną skorupą. Pozostałe cztery planetyTfowisz, -Saturn, Uran i Neptun,_s.a…planetami olbrzymimi, są gazowymikula- mi zbudowanymi z wodoru,..helumetanu, amoniaku i wody. Budowa ostatniej planety, Plutona, nie jest dotychczas-wyjaśniona.

Czytaj dalej

Warzywa

Warzywnictwo to najbardziej intensywny dział produkcji rolnej. Rozwój wielkich miast stwarza zapotrzebowanie na regularne dostawy warzyw i jest bodźcem do zakładania specjalistycznych gospodarstw rolnych. Wielkie walory dietetyczne warzyw sprawiają, że cieszą się one rosnącą popularnością na całym świecie, a odkąd opracowano metody ich konserwacji stały się przedmiotem ożywionej wymiany międzynarodowej. Największe znaczenie wśród warzyw mają: pomidory, kapusta, cebula, ogórki, marchew, papryka, warzywa strączkowe (fasola, groch), melony i arbuzy. Liczna jest grupa tzw. warzyw smakowych, do których zaliczamy np. selery, brokuły i pory Zasadniczo istnieją dwie formy uprawy warzyw – połowa i szklarniowa. Uprawa w szklarniach i pod osłonami jest niezwykle kosztowna, dlatego na dużą skalę jest prowadzona raczej w krajach wysoko rozwiniętych – zwłaszcza w chłodnym klimacie umiarkowanym, gdzie dzięki szldarniom sztucznie przedłuża się okres wegetacji. Specyficzną formą uprawy są plantacje hydroponiczne – uprawa roślin na sztucznej pożywce, bez udziału gleby. Plantacje takie są popularne w St. Zjedn. Ameryki i Japonii. Mimo że największymi konsumentami warzyw są mieszkańcy krajów wysoko rozwiniętych, to głównymi producentami są Chiny i Indie (łącznie blisko 40% produkcji światowej) . Fakt ten ma proste wytłumaczenie. Uprawa warzyw to (obok gospodarstw specjalistycznych) domena małych gospodarstw rodzinnych lub po prostu ogródków przydomowych. Indie i Chiny to jedne z największych i najludniejszych krajów świata. Każdy skrawek ziemi, wolny od uprawy podstawowych roślin alimentacyjnych, jest zagospodarowywany jako warzywnik – źródło dodatkowego pożywienia.

Czytaj dalej