Afryka

Afryka, czyli kontynent zmagający się z bardzo wieloma problemami

afrykaNa pewno Afryka jest miejscem, które warto poznać w pełnym tego słowa znaczeniu, nie tylko ze względu na panujący tutaj klimat, czy też bogactwo flory i fauny, niespotykanej w innych częściach naszego globu. Niestety wiele krajów jak i regionów zmaga się tutaj z wieloma problemami, natury typowo społecznej i egzystencjalnej, jak bieda, ubóstwo Czytaj dalej

Oś obrotu Ziemi

Oś obrotu Ziemi jest nachylona w stosunku do płaszczyzny orbi-ty, co powoduje zmianę warunków oświetlenia Ziemi w rytmie rocznym, czyli wystepowani.ejLnastep.owanie.po sobję_pór roku. Oś ziem-

– skaTiest nachylona pod katem^6J5.033’. Płaszczyzna orbity „przecina Ziemie miedzy 25°27’ szerokości geograficznej północnej Lpoludnio- wei i wyznacza. zwfotniki. W strefie..między, zwrotnikami Słońce góruje w zenicie_,_na równiku 21 III i 23 IX, na zwrotniku Raka 21 VI, a na zwrotniku Koziorożca 22 XII. Zmiana szerokości geograficznej, w której Słońce góruje w zenicie, powoduje zmianę warunków oświetlenia na Ziemi. W poszczególnych szerokościach geograficznych zmienia się ilość energii słonecznej docierającej do powierzchni Ziemi. Jest to wynikiem astronomicznych pór roku, które na półkuli północnej pokrywają się z kalendarzowymi, natomiast na półkuli południowej są przesunięte w stosunku do astronomicznych

Czytaj dalej

Okres kolonizacji Mandżurii

W efekcie handlu niewolnikami ogromne ilości Murzynów przesiedlono z Afryki do Ameryki i Azji, gdzie mieli pracować na powstających tam plantacjach. Handel niewolnikami murzyńskimi uprawiano już w czasach starożytnych, jednak największe nasilenie osiągnął on w XVI i XVII_wieJLu. Szacuje się, że przymusowe przesiedlenia objęły blisko 50 milionów ludzi.\Proceder maśżwego handlu~niewolnikami trwał do końca XVIfi wieku.

Czytaj dalej

Ocean Indyjski

Ocean Indyjski zajmuje powierzchnię 75 min km2, średnia głębo-kość wynosi 3735 m, średnie zasolenie 34,8%o, średnia temperatura 17,0°C. Łącznie oceany zajmują powierzchnię 361 min km2, a ich średnie zasolenie wynosi 35%o.

Morza ze względu na ich położenie dzieli się na: – przybrzeżne – oddzielone od oceanu łańcuchami wysp lub półwyspami, np. Morze Południowo-Chińskie, Beringa, Ochockie i Japońskie,

Czytaj dalej

Trzoda chlewna

dzień tam właśnie koncentruje się jej hodowla. Największe pogłowie mają: Indie, Chiny, Pakistan, Iran i kraje afrykańskie – Nigeria i Etiopia. Koza bywa nazywana „krową biednych ludzi”, dla których jest często jedyną dostarczycielką mleka i mięsa.

Trzoda chlewna – chów trzody chlewnej to najbardziej dochodowy dział hodowli (dzięki szybkiemu przyrostowi masy w stosunku do skarmianej paszy). Na świecie hoduje się trzy główne rasy świń: mięsną, słoninową i mięsno-słoninową (hodowla klasycznych ras słoninowych uległa ostatnio znacznemu ograniczeniu). Chów trzody chlewnej koncentruje się na terenach intensywnej uprawy roślin paszowych (ziemniaków, kukurydzy i jęczmienia). Rozwojowi hodowli sprzyja rozdrobnienie gruntów i system działek pracowniczych. Świnie, które potocznie określa się jako zwierzęta „wszystkożerne”, mogą być karmione resztkami plonów i odpadkami ze stołu. Tak więc przy stosunkowo niewielkim nakładzie kosztów można utrzymać małe stado na własne potrzeby. Hodowla trzody chlewnej nie osiągnęła pomimo to poziomu hodowli bydła i owiec. W wielu krajach spożywania wieprzowiny zabraniają nakazy religijne, ma ono również mniejszą wartość odżywczą i łatwo się psuje.

Czytaj dalej

Roślinność jaka występuje na kontynencie Afrykańskim

DCF 1.0Można powiedzieć, iż roślinność występująca na kontynencie afrykańskim, dokładnie dostosowana się do swoistego i specyficznego klimatu jaki panuje w tym miejscu, często bardzo zmiennego. Znajdziemy tutaj nie tylko wiecznie zielone lasy równikowe lecz także bardziej bagniste, zwłaszcza w dolinie Delty, co za tym idzie także niespotykanych Czytaj dalej

Kilka słów na temat kontynentu jakim jest Afryka

kontynentAfryka to drugi co do wielkości kontynent, rozciągający się na ponad 30 mln km² powierzchni, czyli zajmujący niemal 20% całej powierzchni ziemi. Żyje tutaj 15% całej populacji naszego globu, co za tym idzie ponad miliard osób, należących do jednego z 54 państw, co ciekawe wszystkie powstały całkiem niedawno, gdyż w dwudziestych latach ubiegłego wieku. Oczywiście Afryka to nie tylko klimat, ale przede wszystkim bardzo ciekawa flora i fauna jaka Czytaj dalej

Jakie surowce dostępne są w Afryce?

surowceAfryka jest kontynentem bogatym w surowce mineralne, często wspomina się o platynie, złocie, kobalcie oraz chromie czy też złożach uranu i manganu. Przykładem niech będzie Demokratyczna Republika Konga, która dysponuje niemal 70% światowego koltanu, jaki znajduje zastosowanie zwłaszcza przy produkcji telefonów komórkowych. Ten kraj to także Czytaj dalej

Afryka, czyli największe tempo przyrostu naturalnego

ludnoscJuż od wielu lat Afryka notuje coraz większe tempo przyrostu naturalnego, co za tym idzie musi się zmagać także z wieloma wynikającymi z tego faktu problemami. Przede wszystkim kontynent liczący ponad miliard mieszkańców zmaga się z typowymi problemami społecznymi, jak brak wody czy jedzenia, oraz chorobami typu Aids oraz malaria. Bardzo Czytaj dalej

Promieniowanie w atmosferze

Należy pamiętać, że wraz z wysokością maleje ciśnienie. Promieniowanie w atmosferze. Najważniejszym źródłem ciepła na Ziemi jest promieniowanie sło- neczne, które rozchodzi się w przestrzeni w postaci„^JUgJgkftrpma^ gnetycznych. W widmie promieniowania słonecznego ze względu na ilość energii największy udział ma promieniowanie widzialne (47%], reszta przypada na promieniowanie podczerwone. (44%) i ultrafioletowe (9%T7 I^roniieniowanie słoneczne składa się w 99% z promieniowania. krótkofalowego, natomiast promieniowanie, .długofalowe jest wysyłane,przez Ziemię i jej atmosferę w przestrzeń międzypla-netarną. Promieniowanie słoneczne ulega osłabieniu podczas prze-chodzenia przez atmosferę, znaczna jego część jest pochłaniana, rozpraszana, odbijana.i zamieniana na~energię cieplną, tak że do powierzchni Ziemi dociera około 50% promieniowania, jakie dociera do górnej granicy-atmosfery. Ziemia wypromieniowuje tyle energii cieplnej, ile pochłonęła. Stosunek ilości promieniowania odbitego do

Czytaj dalej

Odwzorowania walcowe

Odwzorowania walcowe powstają poprzez rzutowa-nie obrazu kuli ziemskiej. Bardzo istotną cechą odwzorowań jest,wzrost zniekształceń wraz z oddalaniem sie-od-punktu lub okręgu styczności.

Ostatnią grupą odwzorowań są odwzorowania umowne, które nie powstają na bazie konstrukcji geometrycznej, a są umownym ukła-dem linii siatki kartograficznej powstałym na podstawie matema-

Czytaj dalej

Aktywni zawodowo

-60 lub 64 lat, zależnie od płci i przyjętej w danym kraju klasyfikacji. Aktywni zawodowo, to wszyscy uznani za pracującychJ bezrobotni poszulurfą^p^ zaWódówo^w~ogolńej

llczbleTudności jest na ogół wyższy w krajach wysoko rozwiniętych, wynika to zarówno z wyższej aktywności zawodowej mieszkańców, jak i bardziej rozbudowanego rynku pracy, stwarzającego większe możliwości zatrudnienia. Kraje ubogie charakteryzuje na ogół wyso- kie bezrobocie…Należy jednali zwrócić uwagę na fakt, że statystyki zatrudnienia zazwyczaj nie obejmują osób zatrudnionych nielegalnie ani też zatrudnianych niezgodnie z prawem dzieci.

Czytaj dalej

Minerały cz. 2

wulkaniczne, ropa.nafto wa, gaz ziemny, burszty.oJ opal, są nazywane ciałami bezpostaciowymi-inaczej amorficznymi.

Minerały mogą powstawać wskutek krzepnięcia magmy, mogą wytrącać się z roztworów krążących w skałach czy też z wody morskiej oraz w wyniku procesów wietrzenia lub przeobrażeń zachodzących pod wpływem wysokiej temperatury i wysokiego ciśnienia w istniejących już skałach.

Czytaj dalej

Czynniki lokalizacji przemysłu

Pod pojęciem przemysł, rozumiemy dział produkcji materialnej zajmujący się eksploatacją i przetwarzaniem bogactw naturalnych w celu dostosowania ich dla potrzeb człowieka. Definicja ta zakłada istnienie dwóch zasadniczych działów przemysłu – wydobywczego

i przetwórczego. Należy jednak nadmienić, że wielu autorów wyodrębnia górnictwo jako osobny dział gospodarki i nie uznaje terminu przemysł wydobywczy.

Czytaj dalej

Pojęcie ludności

ci_ i młodzieży w ogólnej liczbie Judnojcj (zwykle rzędu 20-30%), podczas gdy w krajach rozwijających się jest on bardzo wysoki i może sięgać nawet 50%. Inną cechą charakterystyczną dla struktury wiekowej krajów wysoko rozwiniętych jest tzw. zjawisko starzenia się społeczeństw – czyli rosnący udział ludności w wieku Dopfodukeyf-‚ _nym, wynika to zarówno z wydłużenia się średniego czasu~3ługóści -Życia ludzkiego^jaki-z.mąlejącego przyrostu naturalnego. W krajach- ubogich udział starszych roczników w ogólnej liczbie ludności jest natomiast stosunkowo niewielki, dlatego mówimy o istnieniu dwóch

Czytaj dalej