Minerały

Mineraiy są to pierwiastki lub związki chemiczne o określonym składzie chemicznym i swoistych właściwościach fizycznych, powstające w skorupie ziemskiej wskutek działania procesów geologicznych. Są one podstawowym składnikiem skorupy ziemskiej. Minerały mają uporządkowaną budowę wewnętrzną, tzn. atomy i cząsteczki są ułożone w pewien charakterystyczny dla danego minerału sposób. Formy, które^wyJiazują-prawidłowa wielościenną postać, zewnętrzną. nazywane są kryształami. Z reguły postać zewnętrzna minerałów jest nieprawidłowa, co jest spowodowane niezbyt korzystnymi warunkami krystalizacji. Obecnie znamy ponad 3000 minerałów, przy czym około 250 z-nięh odgrywa dużą rolę w budowie sko- rupy ziemskiej. Są to minerały skałotwórcze, do których między innymi zaliczamy:

– kwarc w różnorodnych odmianach i o różnym zabarwieniu, będą- ~Cjrśkładnikiem głównie^ ska! magmowych. Ze względu na swoje

właściwości fizyczne nie ulega szybko wietrzeniu i jest też czasem składnikiem skał osadowych okruchowych. Oprócz postaci krystalicznej występuje w postaci niekrystalicznej, tworząc między innymi chalcedon i jaspis,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *