Promieniowanie w atmosferze

Należy pamiętać, że wraz z wysokością maleje ciśnienie. Promieniowanie w atmosferze. Najważniejszym źródłem ciepła na Ziemi jest promieniowanie sło- neczne, które rozchodzi się w przestrzeni w postaci„^JUgJgkftrpma^ gnetycznych. W widmie promieniowania słonecznego ze względu na ilość energii największy udział ma promieniowanie widzialne (47%], reszta przypada na promieniowanie podczerwone. (44%) i ultrafioletowe (9%T7 I^roniieniowanie słoneczne składa się w 99% z promieniowania. krótkofalowego, natomiast promieniowanie, .długofalowe jest wysyłane,przez Ziemię i jej atmosferę w przestrzeń międzypla-netarną. Promieniowanie słoneczne ulega osłabieniu podczas prze-chodzenia przez atmosferę, znaczna jego część jest pochłaniana, rozpraszana, odbijana.i zamieniana na~energię cieplną, tak że do powierzchni Ziemi dociera około 50% promieniowania, jakie dociera do górnej granicy-atmosfery. Ziemia wypromieniowuje tyle energii cieplnej, ile pochłonęła. Stosunek ilości promieniowania odbitego do

ilości promieniowania padającego na określoną powierzchnię jest nazywany älöedö. ^Średnie albedo Hla Ziemi wynosi około 35%’, dla śniegu 90%, piaskü 35-45% i dla lasów 10-20%. Ilość energii dostarczanej przez Słońce jest wystarczająca, aby średnia temperatura roczna na Ziemi wynosiła +15°C. W zależności od szerokoścFgeo- graficznej występują duże odstępstwa od tej wartości, przykładowo na biegunach jest to -23°C, zaś na równiku +25°C. Bilans promie- niowania jest różnicą między ilością promieniowania docierającego do powierzchni Ziemi a ilością wypromieniowaną i świadczy o tym, czy mamy do czynienia z ogrzewaniem, czy też ochładzaniem się jakiegoś regionu. Strefa międzyzwrotnikowa ma bilans cieplny dodatni. zaś strefy biegunowe ujemny. W strefach umiarkowanych latem bilans jest dodatni. zaś zimą ujemny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *